Six Sigma – uniwersalne zapewnienie jakości

Six Sigma to coraz powszechniej stosowana strategia zarządzania organizacją. To konsekwentna i spójna, oparta na konkretnych danych, metoda eliminacji usterek i błędów. Zastosowanie Six Sigma, pozwala zbliżyć się organizacji do poprawy jakości produktów i usług, a co za tym idzie, obniżenia kosztów.

Zapraszam do lektury gościnnego wpisu nt. Six Sigma. Jego autorem jest Artur Mydlarz, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawodowo związany z zapewnianiem jakości w sektorze lotniczym oraz samochodowym. Po pracy prowadzi blog „Inżynier Jakości”, gdzie poza przedstawianiem poszczególnych zagadnień jakościowych, swoim czytelnikom oferuje do pobrania darmowe narzędzia – polecam!

Historia Six Sigma

W latach 80-tych XX wieku wiele amerykańskich firm z branży elektronicznej, zmuszonych przez konkurencję, głównie firmy japońskie oferujące tańsze wyroby, zaczęło poszukiwać nowych metod poprawy jakości własnych produktów, z jednoczesnym obniżeniem kosztów ich wytwarzania.

Produkujący telefony komórkowe koncern Motorola, opierając się na pracy wybitnych matematyków, statystyków i specjalistów z zakresu projektowania oraz zapewnienia jakości, wprowadził system Six Sigma, co w ciągu kilku lat zaowocowało znaczną poprawą wyników i wzrostem zysków firmy.

Opis Six Sigma

Six Sigma jest metodą zmierzającą do niemal perfekcyjnej jakości uzyskanej poprzez identyfikację potencjalnych błędów jeszcze przed ich wystąpieniem. Ponieważ znaczna część kosztów każdej organizacji wynika z konieczności usuwania usterek i braków, wszelkie sposoby ich wykluczenia lub co najmniej ograniczenia, przynoszą realne korzyści.

Tego rodzaju cele pozwala osiągnąć nowatorska strategia 6sigma, której podstawę stanowią metody statystyczne. Punktem wyjścia jest tutaj pomiar wadliwości jako odchylenie od wartości centralnej. Odchylenie sześć sigma oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia kilku wadliwych produktów na milion wytworzonych, co uznaje się za poziom dopuszczalny.

Praktyczne zastosowanie Six Sigma

W celu zredukowania kosztów i uzyskania zadowolenia klientów, wdrożenie metody musi przebiegać ściśle określonymi etapami. Jest to przede wszystkim precyzyjne zdefiniowanie problemu, najlepiej przy użyciu odpowiednich danych, następnie pomiary z wykorzystaniem metod statystycznych i ich analiza zmierzająca do znalezienia przyczyn i źródeł odchyleń czyli zmienności.

Kolejny etap to wprowadzenie udoskonaleń w celu redukcji poziomu odchyleń, wreszcie stały monitoring, aby utrzymać osiągnięte rezultaty.

W podejściu Six Sigma zakłada się, że zmiany w procesach realizowane są za pomocą projektów optymalizacyjnych. Projekty te mają z góry ustalony cykl życia:

  • Define
  • Measure
  • Analize
  • Improve
  • Control

Stąd nazwa takiego projektu – DMAIC.

Narzędzia Six Sigma

Zgodnie z wyżej wymienioną zasadą, dla metodologii DMAIC stosuje się powszechnie znane narzędzia podzielone według kategorii. Przykładowe narzędzia to

Six Sigma to uniwersalna, oparta na naukowych i empirycznych kryteriach, metoda poprawy jakości, dzięki której można usprawnić proces wytwarzania, zarządzania czy sprzedaży w każdej dziedzinie biznesu.